OpenHouse 57

รวมภาพกิจกรรมวันงาน Open House โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ละงูพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 21-23 มกราคม 2558 Read More »

ศึกษาดูงาน

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวัน 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

ฝาดแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ “ฝาดแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

 

เตรียมความพร้อมสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1436

17120

      คณะครู และนักเรียนโีรงเรียนละงูพิทยาคม ทุกคนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละงู โดย องค์การบริหารส่วนตำบลละงู เป็นผู้จัดการอบรมในครั้งนี้

ติดตามความก้าวหน้ายุวชนประกันภัย

37800

นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการ คปภ สตูล พบครูและนักเรียนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการการยุวชนประกันภัยประจำปี2558

ฝาดแดงเกมส์

20150612_095501โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ “ฝาดแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2558 เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เป็นการเดินพาเหรด แข่งขันกรีฑาและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัย ความมีสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกรีฑา คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่

นำเสนอผลงาน Best Practice

40845

นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมนำเสนอผลงาน Best Practice ณ โรงเรียนควนกาหลงพิทยาคม

อบรมแกนนำเยาวชน To Be Number One

8531

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนภูริศึกษาวิชชาลัย

ข่าวการศึกษา


ข่าวจาก สพฐ.