OpenHouse 57

รวมภาพกิจกรรมวันงาน Open House โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ละงูพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 21-23 มกราคม 2558 Read More »

ศึกษาดูงาน

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวัน 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

ฝาดแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ “ฝาดแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

 

จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ

lg4web_thumb.jpg

          เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องศิลปะ ห้องดนตรีและห้องนาฏศิลป์งานพื้นอาคาร318ล งานห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน โดยวิธีพิเศษ
ด้วยโรงเรียนละงูพิทยาคมได้ร้บมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำ สั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องศิลปะ ห้องดนตรีและห้องนาฏศิลป์งานพื้นอาคาร 318 ล งานห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โดยวิธีพิเศษ ตามรายการแนบท้าย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวสันนิสา สมัยอยู่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

จัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

lg4web         โรงเรียนละงูพิทยาคม มีความประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องทุ่งใหญ่ อาคารอินทนิล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

image

โรงพยาบาลโดยงานฑันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลละงูร่วมกับโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดโครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงในนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมราชนนี(สมเด็จย่า)

อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา

image

ข่าวการศึกษา


ข่าวจาก สพฐ.